Ύδρευση – Αποχέτευση – Όμβρια

Ύδρευση - Αποχέτευση – Όμβρια

Σε κάθε οικία  πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας χώρος υγιεινής και ένας χώρος παρασκευής τροφής (κουζίνα), καθώς και εγκατάσταση ύδρευσης / αποχέτευσης λυμάτων. Η υδραυλική εγκατάσταση είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες για τη σωστή λειτουργία ενός κτιρίου. Η σωστή επιλογή υλικών και η  ποιότητα κατασκευής τους είναι αυτά που διασφαλίσουν τη διάρκεια στο χρόνο και την αντοχή στις φθορές.

Τα κύρια χαρακτηριστικά μιας σωστής υδραυλικής εγκατάστασης είναι:


  • Σε κάθε νέο έργο / κτίριο πρέπει να υπάρχει εγκαταστημένο τουλάχιστον ένα σημείο υδροληψίας με καθαρό, δροσερό και πόσιμο νερό, σε αρκετή ποσότητα ούτος ώστε να είναι επαρκή για όλους.
  • Τα υλικά εγκατάστασης πρέπει να είναι εγκεκριμένα υλικά, πιστοποιημένα και με υψηλές προδιαγραφές. Τα υλικά πρέπει να εξασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τα άτομα που τις χρησιμοποιούν, να έχουν αντοχή σε διάβρωση και στεγανότητα.
  • Για κάθε κτίριο είτε καινούργιο είτε ανακαινισμένο είναι υποχρεωτική η σύνδεση με τον παροχέα ή αγωγό ύδρευσης.
  • Η σύνδεση της εγκατάστασης ύδρευσης με τους υδραυλικούς υποδοχείς ή τις συσκευές που τροφοδοτεί , πρέπει να γίνεται με προσοχή ούτως ώστε να αποκλείεται η ρύπανση / μόλυνση του νερού από τα λύματα και τα απόβλητα. Είναι καλύτερα να χαρακτηρίζονται με χρώματα οι σωληνώσεις και οι λήψεις πόσιμου νερού, ούτως ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση τους και ακόμη καλύτερα με επιγραφές της ακαταλληλότητας του νερού για πόσιμη χρήση, ιδικά  εάν στο κτίριο υπάρχουν εκτός από την εγκατάσταση ύδρευσης που τροφοδοτείται από παροχέα αγωγό και άλλες εγκαταστάσεις νερού (πυρόσβεσης ή βιομηχανικής επεξεργασίας) οι οποίες τροφοδοτούνται από άλλες πηγές ύδρευσης.
  •  Εάν στην τροφοδότηση του κτιρίου χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν αντλίες, οι αντλίες απαγορεύεται να συνδεθούν απ’ ευθείας με τις σωληνώσεις του αγωγού ύδρευσης. Πρέπει να αναρροφούν νερό από ανοικτή δεξαμενή, η οποία αυτή θα τροφοδοτείται από το δίκτυο ή αγωγό ύδρευσης.Εγκαταστάσεις αποχέτευσης λυμάτων ή αποβλήτων

 Σε κάθε κτίριο ή χώρο, όπου υπάρχει η πρόκειται να υπάρξει σημείο υδροληψίας ή υδραυλικού υποδοχέα για οποιαδήποτε χρήση, πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση αποχέτευσης λυμάτων/αποβλήτων. Στην πιο πάνω περίπτωση εξαιρούνται τα σημεία υδροληψίας δεξαμενής ή δοχείων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση νερού και τα σημεία υδροληψίας που δεν βρίσκονται στο εσωτερικό του κτιρίου, τα πυροσβεστικά σημεία υδροληψίας, όταν ο φυσικός αποδέκτης μπορεί να δεχτεί τις σχετικές ποσότητες νερού και η χρήση του σημείου υδροληψίας δεν δημιουργεί προβλήματα καθαριότητας.

Η εγκατάσταση αποχέτευσης λυμάτων ή αποβλήτων ενός κτιρίου/χώρου περιλαμβάνει:


  • τους υδραυλικούς υποδοχείς
  • τα δίκτυα σωληνώσεων
  • τις παγίδες οσμής (σιφώνια)
  • τα σημεία καθαρισμού
  • τις κατάλληλες διατάξεις αερισμού (εισόδου καθαρού αέρα και κυκλοφορίας αέρα στο σύστημα)  για προστασία των παγίδων από σιφωνισμό και για την απομάκρυνση των αερίων, κακοσμιών
  • τη σύνδεση με το σύστημα διάθεσης λυμάτων/αποβλήτων μέσω γενικής παγίδας (μηχανοσίφωνα).

H παγίδας οσμής, το λεγόμενο σιφώνι είναι το εξάρτημα που εμποδίζει την έξοδο των αερίων από την αποχέτευση στο χώρο. Η τοποθέτησή της είναι απαραίτητη στους χώρους των κατοικιών και επιβάλλεται στους δημόσιους χώρους και στις μόνιμες αποχετεύσεις πλυντηρίων, κουζινών συσκευών και ρούχων.

Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης πρέπει να εφαρμόζονται προσεχτικά σε όλα τα σημεία και να γίνεται έλεγχος της στεγανότητας τους με πιέσεις ρευστών από την εσωτερική και από την εξωτερική τους πλευρά και απαγορεύεται η σύνδεση των εγκαταστάσεων αποχέτευσης λυμάτων / αποβλήτων με εγκαταστάσεις αποχέτευσης ομβρίων σε οποιοδήποτε σημείο, πλην του παροχέα αγωγού αποχέτευσης. Όλα τα σημεία αποχέτευσης και η υδραυλικές υποδοχές πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με σωληνώσεις οι οποίες να συνδέονται μεταξύ τους η μόνες τους με σιφόνι.  Στο δάπεδο του μπάνιου τοποθετείται σιφώνι δαπέδου που συγκεντρώνει τις επιμέρους απορροές και τις συνδέει με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό.

Η  στήριξη των αγωγών αποχετεύσεως κρίνεται από την θερμοδιαστολή, το βάρος των σωληνώσεων, την πορεία των σωλήνων, την ηχομόνωση και τις αναπτυσσόμενες πιέσεις. Σε οριζόντιους αγωγούς πρέπει να στηριχθούν οι καμπύλες και τα διακλαδωμένα κομμάτια, επίσης πρέπει να τηρηθούν οι μέγιστες αποστάσεις μεταξύ των στηριγμάτων.

Η τοποθέτηση φρεατίων κάτω από κατακόρυφους αγωγούς αποχέτευσης ή στις συμβολές δευτερευόντων αγωγών με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό είναι απαραίτητη για τον καθαρισμό και την επιθεώρηση των οριζοντίων αγωγών του αποχετευτικού συστήματος. Τοποθετούνται και στόμια καθαρισμού για τον καθαρισμό, την επιθεώρηση και γενικά την συντήρηση της εγκατάστασης.

Ο μηχανοσίφωνας βόθρου και το αντεπίστροφο τοποθετείται πριν από την σύνδεση με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο με σκοπό την αποφυγή της διέλευσης οσμών από τον βόθρο ή από το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο προς το αποχετευτικό δίκτυο του κτιρίου, ενώ συνάμα το αντεπίστροφο εμποδίζει την επιστροφή των λυμάτων στο δίκτυο του κτιρίου που μπορεί να υπάρξει λόγω υπερχείλισης, πλημμύρας ή έμφραξης των αγωγών.


Αποχέτευση Όμβριων

Εξίσου σημαντική είναι και η αποχέτευση των ομβρίων δηλαδή του νερού της βροχής ή χιόνι χαλάζι από την στέγη ή τα μπαλκόνια γιατί με την αποχέτευση αυτή εμποδίζεται η διείσδυση της υγρασίας μέσα στο κτίριο / χώρο  και αποφεύγονται οι όποιεςδήποτε ζημιές ως προς τον χώρο αυτό.

Η αποχέτευση ομβριών αποτελείται απο υδρορροές του νερού οι οποίες απομακρύνουν γρήγορα τα νερά και τα οδηγούν στον κεντρικό αγωγό ομβρίων. Απαγορεύεται η ελεύθερη απορροή ομβρίων από τα δώματα και τους εξώστες γιατί θεωρείται επικίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των γειτονικών ιδιοκτησιών, κοινόχρηστων ή δημόσιων χώρων (π.χ. πεζοδρομίων, πάρκων) για αυτό και είναι απαραίτητη η  εγκατάσταση αποχέτευσης ομβρίων. Το δίκτυο ομβρίων είναι ένα σύστημα αποχέτευσης νερών (σχετικά καθαρών νερών). Οι υδρορροές πρέπει όπως αναφέραμε για την εγκατάσταση αποχέτευσης και ύδρευσης να  πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές καταλληλότητας όσον αφορά την αποχετευτική ικανότητα των σωληνώσεων, τις κλίσεις, τις ενώσεις των σωλήνων και τη στήριξή τους. Ο μηχανολόγος μηχανικός του έργου είναι αυτός που καθοδηγεί τους τεχνικούς και ελέγχει κατά πόσο τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στην οικοδομή και στα υλικά.
Τελειώνοντας πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχεται το δίκτυο αποχέτευσης σε δοκιμή στεγανότητας με αέρα μέσω αντλίας και σε δοκιμή ικανοποιητικής απόδοσης.Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για τη λήψη προσφορών και νέων

Τ.C. Multiklima Engineering Ltd© 2012. All rights reserved. - Powered by Novel Web Designs

Facebook